Binance Coin (BNB) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

Binance Coin 시세 분석

현재 BNB / USDT
17.1660
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % 0.41% -1.67% 4.79% -2.10%
고가 17.1827 18.2000 18.2000 18.2000
저가 17.0351 16.6800 15.9537 14.0100
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 17.1443
0.13%
17.0793
0.51%
17.6949
-2.99%
17.8072
-3.60%
17.5642
-2.27%
17.5528
-2.20%
16.9042
1.55%
Exponential Moving Average (10) 17.1445
0.13%
17.2100
-0.26%
17.5292
-2.07%
17.6383
-2.68%
17.5238
-2.04%
17.5547
-2.21%
17.0706
0.56%
Simple Moving Average (20) 17.1171
0.29%
17.5052
-1.94%
17.7945
-3.53%
17.6003
-2.47%
17.5391
-2.13%
17.4006
-1.35%
16.6695
2.98%
Exponential Moving Average (20) 17.1564
0.06%
17.4044
-1.37%
17.6374
-2.67%
17.6215
-2.58%
17.4524
-1.64%
17.3654
-1.15%
16.8023
2.16%
Simple Moving Average (30) 17.0908
0.44%
17.7088
-3.07%
17.6691
-2.85%
17.5640
-2.27%
17.3862
-1.27%
17.0734
0.54%
16.5670
3.62%
Exponential Moving Average (30) 17.2170
-0.30%
17.5363
-2.11%
17.6374
-2.67%
17.5642
-2.27%
17.3378
-0.99%
17.2027
-0.21%
16.6133
3.33%
Simple Moving Average (50) 17.4215
-1.47%
17.8267
-3.71%
17.5369
-2.11%
17.4691
-1.74%
16.9887
1.04%
16.7960
2.20%
16.4167
4.56%
Exponential Moving Average (50) 17.3613
-1.12%
17.6568
-2.78%
17.5892
-2.41%
17.4274
-1.50%
17.1395
0.15%
16.9892
1.04%
16.3419
5.04%
Simple Moving Average (100) 17.7576
-3.33%
17.7513
-3.30%
17.4667
-1.72%
16.9785
1.10%
16.7717
2.35%
16.5044
4.01%
15.5941
10.08%
Exponential Moving Average (100) 17.5849
-2.38%
17.6833
-2.93%
17.4064
-1.38%
17.1650
0.01%
16.9065
1.53%
16.7013
2.78%
16.0792
6.76%
Simple Moving Average (200) 17.8398
-3.78%
17.5445
-2.16%
16.9733
1.14%
16.7707
2.36%
16.6422
3.15%
16.3981
4.68%
16.3822
4.78%
Exponential Moving Average (200) 17.6814
-2.91%
17.6559
-2.77%
17.1256
0.24%
16.8131
2.10%
16.6293
3.23%
15.9194
7.83%
16.9693
1.16%
개요
상향: 5 하향: 7 중립: 0
상향: 1 하향: 11 중립: 0
상향: 2 하향: 10 중립: 0
상향: 4 하향: 8 중립: 0
상향: 6 하향: 6 중립: 0
상향: 7 하향: 5 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 46.61NE 32.77NE 32.78NE 39.91NE 46.27NE 48.67NE 53.89NE
Stochastic K (14,3,3) 88.35OB 32.56NE 29.02NE 49.50NE 49.49NE 68.61NE 67.88NE
Commodity Channel Index (20) 111.55OB -46.67NE -156.78OS -113.49OS -126.17OS -10.48NE 107.36OB
Williams %R (14) -11.31OB -67.08NE -68.03NE -68.03NE -68.03NE -68.03NE -41.72NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 17.1858
17.0483
NE
18.5417
16.4688
NE
18.5009
17.0881
NE
18.2613
16.9393
NE
18.1326
16.9456
NE
18.1121
16.6892
NE
17.8104
15.5287
NE
개요
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 BNB / USDT Binance
마지막 업데이트: Tue, 02 Jun 2020 17:33:38 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Binance Coin 실시간 시세

BNB / USD 17.1650
BNB / USDT 17.1660
BNB / USDC 17.1666
BNB / BUSD 17.1618
BNB / TUSD 17.1480
BNB / PAX 17.1268
BNB / EUR 15.3736
BNB / ZAR 309.53
BNB / NGN 7,378.0
BNB / IDRT 245,594.0
BNB / BTC 0.00182200
BNB / TRY 115.48
BNB / ETH 0.073243
BNB / RUB 1,168.99
모두 Binance Coin 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Engulfing Pattern 1hour 4hour
Hanging Man 30min
Hikkake Pattern 5min 2hour 4hour 6hour
Modified Hikkake Pattern 5min
Long Line Candle 5min
Short Line Candle 15min 30min 6hour
Candlesticks open - close times:
5min Tue, 02 Jun 2020 17:25:00
Tue, 02 Jun 2020 17:30:00
15min Tue, 02 Jun 2020 17:15:00
Tue, 02 Jun 2020 17:30:00
30min Tue, 02 Jun 2020 17:00:00
Tue, 02 Jun 2020 17:30:00
1hour Tue, 02 Jun 2020 16:00:00
Tue, 02 Jun 2020 17:00:00
2hour Tue, 02 Jun 2020 14:00:00
Tue, 02 Jun 2020 16:00:00
4hour Tue, 02 Jun 2020 12:00:00
Tue, 02 Jun 2020 16:00:00
6hour Tue, 02 Jun 2020 06:00:00
Tue, 02 Jun 2020 12:00:00