Tron (TRX) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

Tron 시세 분석

현재 TRX / USDT
0.02028
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % 0.35% -8.48% -15.22% 22.10%
고가 0.02031 0.02289 0.02692 0.02692
저가 0.02011 0.01950 0.01950 0.01565
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.02021
0.36%
0.02020
0.39%
0.02064
-1.75%
0.02117
-4.22%
0.02158
-6.02%
0.02170
-6.54%
0.02277
-10.94%
Exponential Moving Average (10) 0.02022
0.28%
0.02023
0.24%
0.02065
-1.81%
0.02093
-3.13%
0.02123
-4.50%
0.02156
-5.94%
0.02188
-7.31%
Simple Moving Average (20) 0.02022
0.29%
0.02024
0.22%
0.02140
-5.24%
0.02160
-6.09%
0.02154
-5.86%
0.02222
-8.72%
0.02179
-6.94%
Exponential Moving Average (20) 0.02021
0.32%
0.02034
-0.31%
0.02111
-3.95%
0.02135
-5.01%
0.02176
-6.78%
0.02210
-8.25%
0.02139
-5.20%
Simple Moving Average (30) 0.02018
0.51%
0.02036
-0.37%
0.02174
-6.71%
0.02164
-6.27%
0.02233
-9.18%
0.02314
-12.37%
0.02038
-0.50%
Exponential Moving Average (30) 0.02022
0.29%
0.02052
-1.19%
0.02134
-4.96%
0.02160
-6.13%
0.02210
-8.25%
0.02232
-9.13%
0.02058
-1.44%
Simple Moving Average (50) 0.02022
0.28%
0.02107
-3.76%
0.02170
-6.55%
0.02191
-7.45%
0.02322
-12.68%
0.02278
-10.98%
0.01836
10.46%
Exponential Moving Average (50) 0.02029
-0.04%
0.02084
-2.71%
0.02160
-6.10%
0.02202
-7.89%
0.02235
-9.25%
0.02219
-8.59%
0.01927
5.27%
Simple Moving Average (100) 0.02051
-1.11%
0.02165
-6.33%
0.02198
-7.75%
0.02324
-12.74%
0.02223
-8.78%
0.02096
-3.23%
0.01661
22.11%
Exponential Moving Average (100) 0.02058
-1.44%
0.02128
-4.68%
0.02210
-8.22%
0.02237
-9.36%
0.02184
-7.13%
0.02099
-3.37%
0.01782
13.81%
Simple Moving Average (200) 0.02131
-4.84%
0.02169
-6.51%
0.02328
-12.87%
0.02219
-8.62%
0.01991
1.84%
0.01817
11.62%
0.01679
20.79%
Exponential Moving Average (200) 0.02108
-3.80%
0.02145
-5.46%
0.02235
-9.25%
0.02174
-6.73%
0.02010
0.90%
0.01892
7.20%
0.01934
4.88%
개요
상향: 7 하향: 5 중립: 0
상향: 3 하향: 9 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 2 하향: 10 중립: 0
상향: 2 하향: 10 중립: 0
상향: 6 하향: 6 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 54.54NE 43.19NE 32.54NE 33.81NE 36.76NE 38.70NE 47.67NE
Stochastic K (14,3,3) 56.94NE 63.27NE 22.03NE 21.64NE 20.71NE 29.66NE 21.37NE
Commodity Channel Index (20) 78.38NE 21.23NE -89.89NE -116.76OS -147.08OS -125.35OS -65.61NE
Williams %R (14) -29.17NE -26.53NE -76.99NE -76.99NE -77.46NE -77.46NE -89.49OS
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.02033
0.02011
NE
0.02043
0.02004
NE
0.02322
0.01959
NE
0.02336
0.01983
NE
0.02303
0.02006
NE
0.02495
0.01948
NE
0.02554
0.01804
NE
개요
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 TRX / USDT Binance
마지막 업데이트: Thu, 20 Feb 2020 04:35:48 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Tron 실시간 시세

TRX / USD 0.020189
TRX / USDT 0.02030
TRX / USDC 0.02026
TRX / BUSD 0.02226
TRX / TUSD 0.02026
TRX / PAX 0.02026
TRX / EUR 0.018744
TRX / JPY 2.2477
TRX / GBP 0.015670
TRX / KRW 24.29
TRX / BTC 0.00000211
TRX / ETH 0.00007781
TRX / BNB 0.000912
TRX / XRP 0.07334
모두 Tron 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Doji 15min 4hour
Doji Star 4hour
Dragonfly Doji 15min
Engulfing Pattern daily
Hammer 30min
Hanging Man 15min
Harami Pattern 30min
High-Wave Candle 15min 4hour
Hikkake Pattern 2hour
Inverted Hammer 1hour
Long Legged Doji 15min 4hour
Long Line Candle daily
Rickshaw Man 4hour
Short Line Candle 30min 1hour
Spinning Top 15min 2hour 4hour
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 15min
Candlesticks open - close times:
15min Thu, 20 Feb 2020 04:15:00
Thu, 20 Feb 2020 04:30:00
30min Thu, 20 Feb 2020 04:00:00
Thu, 20 Feb 2020 04:30:00
1hour Thu, 20 Feb 2020 03:00:00
Thu, 20 Feb 2020 04:00:00
2hour Thu, 20 Feb 2020 02:00:00
Thu, 20 Feb 2020 04:00:00
4hour Thu, 20 Feb 2020 00:00:00
Thu, 20 Feb 2020 04:00:00
daily Wed, 19 Feb 2020 00:00:00
Thu, 20 Feb 2020 00:00:00