Quant (QNT) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

Quant 시세 분석

현재 QNT / BTC
0.00092327
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % 0.37% 6.67% -10.62% 16.82%
고가 0.00092327 0.00094300 0.00110000 0.00110000
저가 0.00091916 0.00083392 0.00079924 0.00061089
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.00091929
0.43%
0.00092071
0.28%
0.00091621
0.77%
0.00090752
1.74%
0.00089147
3.57%
0.00088743
4.04%
0.00090700
1.79%
Exponential Moving Average (10) 0.00092064
0.29%
0.00092020
0.33%
0.00091722
0.66%
0.00091088
1.36%
0.00089673
2.96%
0.00089260
3.44%
0.00088650
4.15%
Simple Moving Average (20) 0.00092175
0.16%
0.00091597
0.80%
0.00090047
2.53%
0.00089246
3.45%
0.00087292
5.77%
0.00086455
6.79%
0.00082927
11.34%
Exponential Moving Average (20) 0.00091813
0.56%
0.00091480
0.93%
0.00090604
1.90%
0.00089703
2.93%
0.00088760
4.02%
0.00088854
3.91%
0.00084908
8.74%
Simple Moving Average (30) 0.00091560
0.84%
0.00090862
1.61%
0.00089160
3.55%
0.00088317
4.54%
0.00086626
6.58%
0.00090869
1.61%
0.00080506
14.68%
Exponential Moving Average (30) 0.00091435
0.98%
0.00090940
1.52%
0.00089832
2.78%
0.00089014
3.72%
0.00088809
3.96%
0.00088723
4.06%
0.00081560
13.20%
Simple Moving Average (50) 0.00090665
1.83%
0.00089454
3.21%
0.00088497
4.33%
0.00086860
6.29%
0.00091487
0.92%
0.00090966
1.50%
0.00074068
24.65%
Exponential Moving Average (50) 0.00090725
1.77%
0.00090089
2.48%
0.00088952
3.79%
0.00088774
4.00%
0.00088568
4.24%
0.00087345
5.70%
0.00076429
20.80%
Simple Moving Average (100) 0.00089353
3.33%
0.00088456
4.38%
0.00086544
6.68%
0.00091552
0.85%
0.00084707
9.00%
0.00080540
14.64%
0.00068226
35.32%
Exponential Moving Average (100) 0.00089352
3.33%
0.00088834
3.93%
0.00089038
3.69%
0.00087916
5.02%
0.00086203
7.10%
0.00082407
12.04%
0.00068475
34.83%
Simple Moving Average (200) 0.00086932
6.21%
0.00086804
6.36%
0.00091868
0.50%
0.00084625
9.10%
0.00080013
15.39%
0.00073538
25.55%
0.00055367
66.75%
Exponential Moving Average (200) 0.00088158
4.73%
0.00087619
5.37%
0.00088610
4.19%
0.00084698
9.01%
0.00079695
15.85%
0.00075097
22.94%
0.00065344
41.29%
개요
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 53.40NE 54.88NE 57.35NE 59.13NE 56.53NE 54.93NE 58.07NE
Stochastic K (14,3,3) 43.89NE 47.28NE 75.53NE 87.69OB 83.52OB 85.72OB 58.07NE
Commodity Channel Index (20) 21.05NE 53.18NE 89.67NE 132.34OB 156.06OB 181.35OB 56.14NE
Williams %R (14) -53.48NE -53.48NE -25.88NE -18.32OB -18.32OB -14.80OB -39.27NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00094119
0.00090232
NE
0.00094305
0.00088888
NE
0.00094939
0.00085155
NE
0.00094014
0.00084477
NE
0.00092975
0.00081610
NE
0.00092682
0.00080228
NE
0.00108262
0.00057591
NE
개요
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 QNT / BTC Bittrex
마지막 업데이트: Mon, 06 Jul 2020 03:10:45 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Quant 실시간 시세

QNT / BTC 0.00092327
모두 Quant 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Three Outside Up/Down 1hour
Belt-hold 12hour
Closing Marubozu 4hour 6hour 12hour daily
Doji 1hour 2hour
Harami Pattern 2hour
Harami Cross Pattern 2hour
High-Wave Candle 2hour
Hikkake Pattern 1hour
Long Legged Doji 2hour
Long Line Candle 12hour daily
Marubozu 12hour
Rickshaw Man 2hour
Short Line Candle 1hour
Spinning Top 2hour
Candlesticks open - close times:
1hour Mon, 06 Jul 2020 02:00:00
Mon, 06 Jul 2020 03:00:00
2hour Mon, 06 Jul 2020 00:00:00
Mon, 06 Jul 2020 02:00:00
4hour Sun, 05 Jul 2020 20:00:00
Mon, 06 Jul 2020 00:00:00
6hour Sun, 05 Jul 2020 18:00:00
Mon, 06 Jul 2020 00:00:00
12hour Sun, 05 Jul 2020 12:00:00
Mon, 06 Jul 2020 00:00:00
daily Sun, 05 Jul 2020 00:00:00
Mon, 06 Jul 2020 00:00:00