Quant (QNT) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

Quant 시세 분석

현재 QNT / BTC
0.00064271
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % -0.98% -0.74% -5.91% -35.91%
고가 0.00065329 0.00069854 0.00078509 0.00104959
저가 0.00063792 0.00063064 0.00063064 0.00062637
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.00064240
0.05%
0.00064321
-0.08%
0.00064045
0.35%
0.00064423
-0.24%
0.00064542
-0.42%
0.00064994
-1.11%
0.00069101
-6.99%
Exponential Moving Average (10) 0.00064277
-0.01%
0.00064267
0.01%
0.00064184
0.14%
0.00064390
-0.19%
0.00064937
-1.03%
0.00065475
-1.84%
0.00069496
-7.52%
Simple Moving Average (20) 0.00064428
-0.24%
0.00064162
0.17%
0.00064230
0.06%
0.00064753
-0.74%
0.00066458
-3.29%
0.00068610
-6.32%
0.00077960
-17.56%
Exponential Moving Average (20) 0.00064296
-0.04%
0.00064200
0.11%
0.00064282
-0.02%
0.00065024
-1.16%
0.00066471
-3.31%
0.00067586
-4.91%
0.00075297
-14.64%
Simple Moving Average (30) 0.00064324
-0.08%
0.00064019
0.39%
0.00064263
0.01%
0.00065409
-1.74%
0.00068787
-6.57%
0.00070117
-8.34%
0.00081873
-21.50%
Exponential Moving Average (30) 0.00064274
-0.01%
0.00064172
0.15%
0.00064547
-0.43%
0.00065850
-2.40%
0.00067795
-5.20%
0.00069386
-7.37%
0.00079052
-18.70%
Simple Moving Average (50) 0.00064078
0.30%
0.00064159
0.18%
0.00064970
-1.08%
0.00068106
-5.63%
0.00069983
-8.16%
0.00071650
-10.30%
0.00089035
-27.81%
Exponential Moving Average (50) 0.00064245
0.04%
0.00064204
0.10%
0.00065355
-1.66%
0.00067329
-4.54%
0.00070123
-8.35%
0.00072811
-11.73%
0.00082489
-22.09%
Simple Moving Average (100) 0.00064271
0.00%
0.00064345
-0.12%
0.00068098
-5.62%
0.00070046
-8.24%
0.00077007
-16.54%
0.00081706
-21.34%
0.00084536
-23.97%
Exponential Moving Average (100) 0.00064293
-0.03%
0.00064601
-0.51%
0.00067078
-4.18%
0.00070759
-9.17%
0.00075234
-14.57%
0.00079252
-18.90%
0.00083286
-22.83%
Simple Moving Average (200) 0.00064451
-0.28%
0.00065676
-2.14%
0.00070070
-8.28%
0.00077183
-16.73%
0.00084811
-24.22%
0.00089693
-28.34%
0.00080059
-19.72%
Exponential Moving Average (200) 0.00064755
-0.75%
0.00066269
-3.01%
0.00069712
-7.81%
0.00076175
-15.63%
0.00082484
-22.08%
0.00082806
-22.38%
0.00076912
-16.44%
개요
상향: 3 하향: 9 중립: 0
상향: 7 하향: 5 중립: 0
상향: 4 하향: 8 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 49.79NE 51.23NE 48.37NE 42.08NE 37.52NE 33.93NE 32.38NE
Stochastic K (14,3,3) 25.81NE 13.96OS 20.08NE 18.85OS 14.66OS 9.50OS 5.58OS
Commodity Channel Index (20) -23.31NE 32.19NE -2.44NE 9.40NE -60.93NE -78.16NE -93.29NE
Williams %R (14) -72.61NE -83.89OS -79.92NE -79.92NE -81.09OS -87.66OS -94.24OS
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00065466
0.00063389
NE
0.00064819
0.00063506
NE
0.00065413
0.00063047
NE
0.00066983
0.00062523
NE
0.00071296
0.00061619
NE
0.00076495
0.00060724
NE
0.00100994
0.00054927
NE
개요
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 QNT / BTC Bittrex
마지막 업데이트: Wed, 02 Dec 2020 03:35:40 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Quant 실시간 시세

QNT / BTC 0.00064271
모두 Quant 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Belt-hold 15min
Closing Marubozu 15min
Doji 4hour 6hour 12hour daily
Dragonfly Doji 4hour 6hour
High-Wave Candle 1hour 12hour daily
Long Legged Doji 4hour 6hour 12hour daily
Long Line Candle 15min
Marubozu 15min
Matching Low 12hour
Short Line Candle 30min 2hour 4hour 6hour
Spinning Top 1hour 12hour daily
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 6hour
Candlesticks open - close times:
15min Wed, 02 Dec 2020 03:15:00
Wed, 02 Dec 2020 03:30:00
30min Wed, 02 Dec 2020 03:00:00
Wed, 02 Dec 2020 03:30:00
1hour Wed, 02 Dec 2020 02:00:00
Wed, 02 Dec 2020 03:00:00
2hour Wed, 02 Dec 2020 00:00:00
Wed, 02 Dec 2020 02:00:00
4hour Tue, 01 Dec 2020 20:00:00
Wed, 02 Dec 2020 00:00:00
6hour Tue, 01 Dec 2020 18:00:00
Wed, 02 Dec 2020 00:00:00
12hour Tue, 01 Dec 2020 12:00:00
Wed, 02 Dec 2020 00:00:00
daily Tue, 01 Dec 2020 00:00:00
Wed, 02 Dec 2020 00:00:00