Quant (QNT) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

Quant 시세 분석

현재 QNT / BTC
0.00075265
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % 1.30% 6.79% -3.86% 0.37%
고가 0.00075265 0.00076000 0.00081000 0.00123450
저가 0.00074138 0.00070200 0.00067352 0.00067352
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.00074209
1.42%
0.00073996
1.71%
0.00074038
1.66%
0.00073690
2.14%
0.00072273
4.14%
0.00072484
3.83%
0.00074389
1.18%
Exponential Moving Average (10) 0.00074373
1.20%
0.00074271
1.34%
0.00074021
1.68%
0.00073594
2.27%
0.00072901
3.24%
0.00073085
2.98%
0.00075031
0.31%
Simple Moving Average (20) 0.00073687
2.14%
0.00073817
1.96%
0.00073420
2.51%
0.00072295
4.11%
0.00071765
4.88%
0.00072500
3.81%
0.00080900
-6.97%
Exponential Moving Average (20) 0.00074014
1.69%
0.00074030
1.67%
0.00073420
2.51%
0.00072854
3.31%
0.00072489
3.83%
0.00073199
2.82%
0.00077876
-3.35%
Simple Moving Average (30) 0.00073642
2.20%
0.00074017
1.68%
0.00072475
3.85%
0.00071930
4.64%
0.00072159
4.30%
0.00072536
3.76%
0.00085664
-12.14%
Exponential Moving Average (30) 0.00073906
1.84%
0.00073908
1.83%
0.00072976
3.13%
0.00072557
3.73%
0.00072830
3.34%
0.00074182
1.46%
0.00077616
-3.03%
Simple Moving Average (50) 0.00073911
1.83%
0.00073856
1.91%
0.00071982
4.56%
0.00072164
4.30%
0.00073131
2.92%
0.00076700
-1.87%
0.00073989
1.72%
Exponential Moving Average (50) 0.00073831
1.94%
0.00073612
2.24%
0.00072497
3.82%
0.00072623
3.64%
0.00074387
1.18%
0.00076407
-1.50%
0.00075024
0.32%
Simple Moving Average (100) 0.00073815
1.96%
0.00072525
3.78%
0.00072051
4.46%
0.00073295
2.69%
0.00079770
-5.65%
0.00084494
-10.92%
0.00065313
15.24%
Exponential Moving Average (100) 0.00073511
2.38%
0.00072930
3.20%
0.00072459
3.87%
0.00074497
1.03%
0.00077997
-3.50%
0.00077547
-2.94%
0.00072433
3.91%
Simple Moving Average (200) 0.00072517
3.79%
0.00071774
4.86%
0.00073200
2.82%
0.00079900
-5.80%
0.00084567
-11.00%
0.00074065
1.62%
0.00075934
-0.88%
Exponential Moving Average (200) 0.00072793
3.39%
0.00072238
4.19%
0.00074604
0.89%
0.00079357
-5.16%
0.00075273
-0.01%
0.00072055
4.45%
0.00071709
4.96%
개요
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 10 하향: 2 중립: 0
상향: 8 하향: 4 중립: 0
상향: 8 하향: 4 중립: 0
상향: 7 하향: 5 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 64.54NE 61.78NE 60.55NE 60.20NE 57.92NE 53.23NE 46.81NE
Stochastic K (14,3,3) 91.41OB 91.41OB 63.13NE 66.14NE 67.00NE 73.36NE 18.72OS
Commodity Channel Index (20) 171.46OB 199.66OB 122.84OB 120.06OB 176.04OB 108.14OB -73.39NE
Williams %R (14) 0.00OB 0.00OB -17.79OB -11.80OB -23.71NE -19.15OB -70.26NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00075199
0.00072174
OB
0.00075085
0.00072550
OB
0.00076007
0.00070833
NE
0.00075845
0.00068745
NE
0.00074649
0.00068880
OB
0.00076730
0.00068269
NE
0.00096706
0.00065093
NE
개요
OB: 4 OS: 0 NE: 1
OB: 4 OS: 0 NE: 1
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 QNT / BTC Bittrex
마지막 업데이트: Sat, 27 Feb 2021 19:19:37 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Quant 실시간 시세

QNT / BTC 0.00075265
모두 Quant 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Belt-hold 5min 1hour 4hour 6hour 12hour
Closing Marubozu 5min 15min 30min 1hour
Doji 2hour daily
Engulfing Pattern 5min 15min 12hour
Evening Star 5min
High-Wave Candle 2hour
Hikkake Pattern 12hour
Long Legged Doji 2hour daily
Long Line Candle 5min 1hour 6hour 12hour
Marubozu 5min 1hour
Rickshaw Man 2hour daily
Short Line Candle daily
Spinning Top 2hour daily
Candlesticks open - close times:
5min Sat, 27 Feb 2021 19:10:00
Sat, 27 Feb 2021 19:15:00
15min Sat, 27 Feb 2021 19:00:00
Sat, 27 Feb 2021 19:15:00
30min Sat, 27 Feb 2021 18:30:00
Sat, 27 Feb 2021 19:00:00
1hour Sat, 27 Feb 2021 18:00:00
Sat, 27 Feb 2021 19:00:00
2hour Sat, 27 Feb 2021 16:00:00
Sat, 27 Feb 2021 18:00:00
4hour Sat, 27 Feb 2021 12:00:00
Sat, 27 Feb 2021 16:00:00
6hour Sat, 27 Feb 2021 12:00:00
Sat, 27 Feb 2021 18:00:00
12hour Sat, 27 Feb 2021 00:00:00
Sat, 27 Feb 2021 12:00:00
daily Fri, 26 Feb 2021 00:00:00
Sat, 27 Feb 2021 00:00:00