Quant (QNT) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

Quant 시세 분석

현재 QNT / BTC
0.00053198
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % -2.84% 4.35% 50.69% 37.35%
고가 0.00054983 0.00058835 0.00058835 0.00058835
저가 0.00053158 0.00049373 0.00034547 0.00026560
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.00053911
-1.32%
0.00054239
-1.92%
0.00054664
-2.68%
0.00054236
-1.91%
0.00052157
2.00%
0.00050987
4.34%
0.00043547
22.16%
Exponential Moving Average (10) 0.00053923
-1.34%
0.00054002
-1.49%
0.00054299
-2.03%
0.00053610
-0.77%
0.00052211
1.89%
0.00050997
4.32%
0.00045493
16.94%
Simple Moving Average (20) 0.00054506
-2.40%
0.00054571
-2.52%
0.00054128
-1.72%
0.00052333
1.65%
0.00050020
6.35%
0.00046702
13.91%
0.00039569
34.44%
Exponential Moving Average (20) 0.00054203
-1.85%
0.00054206
-1.86%
0.00053749
-1.03%
0.00052209
1.89%
0.00049696
7.05%
0.00047798
11.30%
0.00042282
25.82%
Simple Moving Average (30) 0.00054407
-2.22%
0.00054400
-2.21%
0.00052753
0.84%
0.00050760
4.80%
0.00046343
14.79%
0.00043662
21.84%
0.00039079
36.13%
Exponential Moving Average (30) 0.00054257
-1.95%
0.00054093
-1.65%
0.00052954
0.46%
0.00050750
4.82%
0.00047602
11.76%
0.00045562
16.76%
0.00041333
28.71%
Simple Moving Average (50) 0.00054465
-2.33%
0.00053759
-1.04%
0.00051213
3.88%
0.00047305
12.46%
0.00042569
24.97%
0.00040960
29.88%
0.00040421
31.61%
Exponential Moving Average (50) 0.00054098
-1.66%
0.00053594
-0.74%
0.00051278
3.74%
0.00048239
10.28%
0.00044754
18.87%
0.00042919
23.95%
0.00041565
27.99%
Simple Moving Average (100) 0.00053015
0.35%
0.00052144
2.02%
0.00046473
14.47%
0.00042236
25.95%
0.00039104
36.04%
0.00038566
37.94%
0.00042557
25.01%
Exponential Moving Average (100) 0.00053228
-0.06%
0.00052001
2.30%
0.00047859
11.16%
0.00044213
20.32%
0.00041527
28.11%
0.00040737
30.59%
0.00045521
16.86%
Simple Moving Average (200) 0.00051398
3.50%
0.00048644
9.36%
0.00041982
26.72%
0.00038608
37.79%
0.00038471
38.28%
0.00039946
33.18%
0.00056960
-6.60%
Exponential Moving Average (200) 0.00051358
3.58%
0.00048549
9.58%
0.00043705
21.72%
0.00041173
29.20%
0.00040481
31.41%
0.00040542
31.22%
0.00052529
1.27%
개요
상향: 3 하향: 9 중립: 0
상향: 4 하향: 8 중립: 0
상향: 8 하향: 4 중립: 0
상향: 10 하향: 2 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 11 하향: 1 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 45.21NE 45.65NE 49.98NE 55.94NE 62.01NE 65.09NE 69.33NE
Stochastic K (14,3,3) 37.57NE 37.57NE 49.22NE 54.44NE 63.32NE 73.57NE 80.01OB
Commodity Channel Index (20) -42.47NE -55.92NE -15.65NE 48.86NE 94.89NE 98.37NE 207.71OB
Williams %R (14) -62.12NE -62.12NE -62.14NE -59.44NE -40.95NE -30.37NE -19.09OB
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00056707
0.00052305
NE
0.00056527
0.00052614
NE
0.00057307
0.00050949
NE
0.00056825
0.00047842
NE
0.00055842
0.00044198
NE
0.00057636
0.00035769
NE
0.00052065
0.00027073
OB
개요
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 4 OS: 0 NE: 1
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 QNT / BTC Bittrex
마지막 업데이트: Sun, 29 Mar 2020 12:29:48 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Quant 실시간 시세

QNT / BTC 0.00053198
모두 Quant 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Doji 15min 30min 12hour daily
Doji Star daily
Engulfing Pattern 4hour 6hour
Harami Pattern 30min 1hour
Harami Cross Pattern 30min
High-Wave Candle 12hour daily
Long Legged Doji 12hour daily
Long Line Candle 6hour
Rickshaw Man 12hour daily
Short Line Candle 15min 30min
Spinning Top 12hour daily
Tristar Pattern 15min
Candlesticks open - close times:
15min Sun, 29 Mar 2020 12:00:00
Sun, 29 Mar 2020 12:15:00
30min Sun, 29 Mar 2020 11:30:00
Sun, 29 Mar 2020 12:00:00
1hour Sun, 29 Mar 2020 11:00:00
Sun, 29 Mar 2020 12:00:00
4hour Sun, 29 Mar 2020 08:00:00
Sun, 29 Mar 2020 12:00:00
6hour Sun, 29 Mar 2020 06:00:00
Sun, 29 Mar 2020 12:00:00
12hour Sun, 29 Mar 2020 00:00:00
Sun, 29 Mar 2020 12:00:00
daily Sat, 28 Mar 2020 00:00:00
Sun, 29 Mar 2020 00:00:00