QASH (QASH) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

QASH 시세 분석

현재 QASH / USD
0.07500
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % 7.14% 3.13% 22.94% 48.28%
고가 0.07500 0.07500 0.07500 0.08500
저가 0.06989 0.06470 0.06040 0.04994
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.07001
7.12%
0.06981
7.43%
0.06918
8.41%
0.06813
10.08%
0.06737
11.32%
0.06719
11.62%
0.06423
16.77%
Exponential Moving Average (10) 0.06967
7.64%
0.06934
8.16%
0.06918
8.41%
0.06861
9.31%
0.06837
9.70%
0.06806
10.20%
0.06616
13.35%
Simple Moving Average (20) 0.06694
12.03%
0.06650
12.78%
0.06610
13.46%
0.06590
13.80%
0.06662
12.58%
0.06563
14.27%
0.06713
11.73%
Exponential Moving Average (20) 0.06801
10.28%
0.06769
10.81%
0.06753
11.06%
0.06707
11.82%
0.06677
12.33%
0.06631
13.11%
0.06439
16.47%
Simple Moving Average (30) 0.06548
14.53%
0.06580
13.99%
0.06615
13.38%
0.06653
12.73%
0.06535
14.77%
0.06396
17.27%
0.06416
16.90%
Exponential Moving Average (30) 0.06706
11.84%
0.06677
12.33%
0.06664
12.54%
0.06625
13.21%
0.06598
13.68%
0.06561
14.31%
0.06213
20.71%
Simple Moving Average (50) 0.06591
13.80%
0.06555
14.41%
0.06519
15.04%
0.06404
17.12%
0.06379
17.57%
0.06383
17.50%
0.05632
33.18%
Exponential Moving Average (50) 0.06590
13.80%
0.06567
14.22%
0.06569
14.16%
0.06551
14.49%
0.06541
14.66%
0.06504
15.32%
0.05740
30.66%
Simple Moving Average (100) 0.06314
18.79%
0.06335
18.39%
0.06396
17.27%
0.06448
16.32%
0.06701
11.93%
0.06481
15.73%
0.04429
69.32%
Exponential Moving Average (100) 0.06501
15.36%
0.06530
14.85%
0.06579
14.00%
0.06518
15.07%
0.06425
16.72%
0.06223
20.53%
0.04997
50.08%
Simple Moving Average (200) 0.06507
15.25%
0.06674
12.38%
0.06840
9.65%
0.06640
12.95%
0.06048
24.00%
0.05397
38.96%
0.04096
83.10%
Exponential Moving Average (200) 0.06715
11.70%
0.06664
12.55%
0.06541
14.66%
0.06291
19.21%
0.05870
27.76%
0.05509
36.14%
0.04382
71.14%
개요
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 64.38NE 63.12NE 62.27NE 60.38NE 60.48NE 61.19NE 60.94NE
Stochastic K (14,3,3) 79.49NE 69.86NE 70.62NE 70.93NE 70.93NE 70.93NE 61.53NE
Commodity Channel Index (20) 150.29OB 141.74OB 150.07OB 162.40OB 147.96OB 167.96OB 77.54NE
Williams %R (14) 0.00OB 0.00OB 0.00OB 0.00OB 0.00OB 0.00OB 0.00OB
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.07457
0.05932
OB
0.07435
0.05865
OB
0.07401
0.05820
OB
0.07371
0.05810
OB
0.07421
0.05903
OB
0.07341
0.05786
OB
0.08288
0.05137
NE
개요
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 QASH / USD Bitfinex
마지막 업데이트: Mon, 08 Mar 2021 06:08:37 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

QASH 실시간 시세

QASH / USD 0.07500
모두 QASH 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Belt-hold 4hour 6hour 12hour daily
Closing Marubozu 4hour 6hour 12hour daily
Dark Cloud Cover daily
Evening Star 12hour
Long Line Candle 4hour 6hour 12hour daily
Marubozu 4hour 6hour 12hour daily
Candlesticks open - close times:
4hour Mon, 08 Mar 2021 00:00:00
Mon, 08 Mar 2021 04:00:00
6hour Mon, 08 Mar 2021 00:00:00
Mon, 08 Mar 2021 06:00:00
12hour Sun, 07 Mar 2021 12:00:00
Mon, 08 Mar 2021 00:00:00
daily Sun, 07 Mar 2021 00:00:00
Mon, 08 Mar 2021 00:00:00