QASH (QASH) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

QASH 시세 분석

현재 QASH / USD
0.06100
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % -2.93% -0.34% -12.43% -17.57%
고가 0.06285 0.06285 0.06999 0.07750
저가 0.06100 0.06100 0.06100 0.06100
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.06118
-0.30%
0.06118
-0.30%
0.06118
-0.30%
0.06126
-0.42%
0.06154
-0.87%
0.06184
-1.35%
0.06465
-5.65%
Exponential Moving Average (10) 0.06124
-0.38%
0.06124
-0.39%
0.06141
-0.67%
0.06153
-0.86%
0.06164
-1.04%
0.06194
-1.51%
0.06379
-4.37%
Simple Moving Average (20) 0.06145
-0.74%
0.06145
-0.74%
0.06197
-1.56%
0.06246
-2.34%
0.06280
-2.87%
0.06374
-4.30%
0.06662
-8.43%
Exponential Moving Average (20) 0.06175
-1.21%
0.06179
-1.28%
0.06232
-2.12%
0.06255
-2.48%
0.06279
-2.85%
0.06329
-3.62%
0.06574
-7.21%
Simple Moving Average (30) 0.06218
-1.89%
0.06225
-2.01%
0.06379
-4.37%
0.06413
-4.87%
0.06443
-5.33%
0.06492
-6.04%
0.06748
-9.60%
Exponential Moving Average (30) 0.06243
-2.29%
0.06251
-2.41%
0.06319
-3.47%
0.06347
-3.89%
0.06377
-4.35%
0.06435
-5.20%
0.06694
-8.87%
Simple Moving Average (50) 0.06439
-5.27%
0.06456
-5.51%
0.06517
-6.40%
0.06542
-6.75%
0.06548
-6.84%
0.06656
-8.36%
0.07005
-12.92%
Exponential Moving Average (50) 0.06363
-4.13%
0.06377
-4.34%
0.06451
-5.45%
0.06481
-5.88%
0.06525
-6.51%
0.06582
-7.32%
0.06850
-10.94%
Simple Moving Average (100) 0.06639
-8.11%
0.06678
-8.66%
0.06760
-9.76%
0.06809
-10.41%
0.06811
-10.44%
0.06794
-10.21%
0.06900
-11.59%
Exponential Moving Average (100) 0.06556
-6.95%
0.06559
-7.00%
0.06615
-7.78%
0.06691
-8.83%
0.06745
-9.56%
0.06765
-9.83%
0.07254
-15.90%
Simple Moving Average (200) 0.06842
-10.85%
0.06801
-10.30%
0.06789
-10.15%
0.06958
-12.33%
0.07057
-13.56%
0.07020
-13.11%
0.08256
-26.11%
Exponential Moving Average (200) 0.06736
-9.43%
0.06787
-10.13%
0.06865
-11.14%
0.06876
-11.28%
0.06804
-10.35%
0.06843
-10.85%
0.06903
-11.63%
개요
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
상향: 0 하향: 12 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 40.78NE 41.04NE 41.62NE 42.31NE 42.30NE 40.93NE 41.74NE
Stochastic K (14,3,3) 0.02OS 0.02OS 0.01OS 0.01OS 0.01OS 0.00OS 0.00OS
Commodity Channel Index (20) -66.63NE -66.63NE -27.55NE -43.20NE -51.81NE -62.49NE -142.43OS
Williams %R (14) -99.95OS -99.95OS -99.97OS -99.97OS -99.97OS -99.99OS -99.99OS
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.06278
0.06013
NE
0.06278
0.06013
NE
0.06447
0.05947
NE
0.06625
0.05867
NE
0.06698
0.05863
NE
0.06910
0.05839
NE
0.07466
0.05857
NE
개요
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 QASH / USD Bitfinex
마지막 업데이트: Wed, 22 Sep 2021 17:14:57 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

QASH 실시간 시세

QASH / USD 0.06100
모두 QASH 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Belt-hold 6hour
Closing Marubozu 6hour
Doji daily
Engulfing Pattern 6hour
Long Legged Doji daily
Long Line Candle 6hour
Marubozu 6hour
Short Line Candle daily
Candlesticks open - close times:
6hour Wed, 22 Sep 2021 06:00:00
Wed, 22 Sep 2021 12:00:00
daily Tue, 21 Sep 2021 00:00:00
Wed, 22 Sep 2021 00:00:00