Bytom (BTM) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

Bytom 시세 분석

현재 BTM / BTC
0.00000003
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % 0.00% 50.00% 50.00% 50.00%
고가 0.00000003 0.00000003 0.00000004 0.00000004
저가 0.00000003 0.00000002 0.00000002 0.00000002
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.00000003
7.14%
0.00000003
11.11%
0.00000003
15.38%
0.00000003
15.38%
0.00000003
15.38%
0.00000003
20.00%
0.00000003
11.11%
Exponential Moving Average (10) 0.00000003
12.19%
0.00000003
10.85%
0.00000003
12.26%
0.00000003
12.29%
0.00000003
11.84%
0.00000003
14.61%
0.00000003
9.54%
Simple Moving Average (20) 0.00000003
13.21%
0.00000003
13.21%
0.00000003
15.38%
0.00000003
15.38%
0.00000003
17.65%
0.00000002
25.00%
0.00000003
13.21%
Exponential Moving Average (20) 0.00000003
13.53%
0.00000003
13.94%
0.00000003
15.67%
0.00000003
15.86%
0.00000003
15.29%
0.00000003
18.66%
0.00000003
10.23%
Simple Moving Average (30) 0.00000003
15.38%
0.00000003
18.42%
0.00000002
21.62%
0.00000002
21.62%
0.00000002
21.62%
0.00000002
26.76%
0.00000003
7.14%
Exponential Moving Average (30) 0.00000003
14.60%
0.00000003
15.39%
0.00000003
17.01%
0.00000003
17.14%
0.00000003
16.29%
0.00000003
19.03%
0.00000003
8.87%
Simple Moving Average (50) 0.00000002
20.97%
0.00000002
22.95%
0.00000002
22.95%
0.00000002
20.97%
0.00000003
17.19%
0.00000003
16.28%
0.00000003
4.90%
Exponential Moving Average (50) 0.00000003
14.40%
0.00000003
15.02%
0.00000003
16.12%
0.00000003
16.08%
0.00000003
14.92%
0.00000003
16.48%
0.00000003
5.52%
Simple Moving Average (100) 0.00000003
9.09%
0.00000003
8.70%
0.00000003
7.53%
0.00000003
7.91%
0.00000003
7.53%
0.00000003
6.76%
0.00000003
3.45%
Exponential Moving Average (100) 0.00000003
10.73%
0.00000003
10.80%
0.00000003
11.39%
0.00000003
11.56%
0.00000003
10.55%
0.00000003
11.29%
0.00000004
-16.62%
Simple Moving Average (200) 0.00000003
2.92%
0.00000003
2.74%
0.00000003
3.81%
0.00000003
4.71%
0.00000003
4.35%
0.00000003
5.26%
0.00000006
-46.48%
Exponential Moving Average (200) 0.00000003
7.18%
0.00000003
7.27%
0.00000003
6.83%
0.00000003
6.39%
0.00000003
1.04%
0.00000003
-2.78%
0.00000009
-68.08%
개요
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 11 하향: 1 중립: 0
상향: 9 하향: 3 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 52.96NE 53.44NE 53.87NE 54.07NE 53.53NE 54.16NE 52.39NE
Stochastic K (14,3,3) 66.67NE 66.67NE 66.67NE 50.00NE 33.33NE 33.33NE 50.00NE
Commodity Channel Index (20) 51.28NE 55.56NE 60.61NE 64.81NE 76.54NE 97.22NE 24.69NE
Williams %R (14) 0.00OB 0.00OB 0.00OB 0.00OB -50.00NE -50.00NE -50.00NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00000003
0.00000003
OB
0.00000003
0.00000003
OB
0.00000003
0.00000003
OB
0.00000003
0.00000003
OB
0.00000003
0.00000003
OB
0.00000002
0.00000002
OB
0.00000003
0.00000003
OB
개요
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 BTM / BTC Bittrex
마지막 업데이트: Thu, 29 Sep 2022 17:53:36 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Bytom 실시간 시세

BTM / BTC 0.00000003
모두 Bytom 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Belt-hold daily
Closing Marubozu daily
Doji 2hour 4hour 12hour
Harami Pattern 12hour
Harami Cross Pattern 12hour
Long Line Candle daily
Marubozu daily
Short Line Candle 12hour
Candlesticks open - close times:
2hour Thu, 29 Sep 2022 14:00:00
Thu, 29 Sep 2022 16:00:00
4hour Thu, 29 Sep 2022 12:00:00
Thu, 29 Sep 2022 16:00:00
12hour Thu, 29 Sep 2022 00:00:00
Thu, 29 Sep 2022 12:00:00
daily Wed, 28 Sep 2022 00:00:00
Thu, 29 Sep 2022 00:00:00